سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوششهای ضخیم نوین پایه پلیمری و تعیین خواص مکانیکی آن )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , نسرین صمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این روش نوین پوشش دهی، پودر فلز و یا سرامیک طی یک فرآیند با چسب سیانواکریلات مخلوط شده و سپس در شرایط مناسب مخلوط خمیری حاصل روی زیرلایه پوشش داده می شود. فرآیند مخلوط سازی با استفاده از ممانعت کننده پلیمر شدن و آغازگر پلیمر شدن کنترل می گردد. در این تحقیق از دو نوع چسب اتیل سیانواکریلات و آلکوکسی اتیل سیانواکریلات با پودر سرامیکی آلومینا استفاده گردید. به منظور تولید یک مخلوط مناسب برای پوشش دهی، از پاراتولوئن سولفونیک اسید به عنوان پایدار کننده و از کافیین به عنوان شروع کننده خودگیری مخلوط استفاده شد. متغیرهای فرآیند مورد بررسی شامل نسبت کافیین به اسید و درصد حجمی پودر در مخلوط می باشد. برای تعیین خواص مکانیکی پوشش، استحکام چسبندگی فصل مشترک و سختی پوشش اندازه گیری شد. با افزایش میزان آغازگر خودگیری، استحکام چسبندگی و سختی کاهش می یابد. افزایش میزان پودر در مخلوط موجب کاهش استحکام و افزایش سختی پوشش می شود.

کلمات کلیدی

, پوشش, چسب سیانواکریلات , استحکام چسبندگی , سختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013330,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and صمدزاده, نسرین},
title = {استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوششهای ضخیم نوین پایه پلیمری و تعیین خواص مکانیکی آن},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پوشش، چسب سیانواکریلات ،استحکام چسبندگی ، سختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوششهای ضخیم نوین پایه پلیمری و تعیین خواص مکانیکی آن
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A صمدزاده, نسرین
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]