شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی , 2009-08-18

Title : ( Synthesis of new Heterocyclic Systems: pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines )

Authors: Mohammad Rahimizadeh , Mehdi Bakavoli , Ali Shiri , Hossein Eshghi , M. Nikpoor ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ُُُSynthesis of new Heterocyclic Systems: pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines

Keywords

, ُُُSynthesis, Heterocyclic Systems, pyridazino[4, 3-e][1, 3, 4]oxadiazines
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013334,
author = {Rahimizadeh, Mohammad and Bakavoli, Mehdi and Shiri, Ali and Eshghi, Hossein and M. Nikpoor},
title = {Synthesis of new Heterocyclic Systems: pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی},
year = {2009},
location = {IRAN},
keywords = {ُُُSynthesis; Heterocyclic Systems; pyridazino[4;3-e][1;3;4]oxadiazines},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Synthesis of new Heterocyclic Systems: pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines
%A Rahimizadeh, Mohammad
%A Bakavoli, Mehdi
%A Shiri, Ali
%A Eshghi, Hossein
%A M. Nikpoor
%J شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی
%D 2009

[Download]