پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2009-12) , صفحات (12-25)

عنوان : ( بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , شمس الدین ناظمی , علی رضا قوامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و او لویت بندی استراتزیهای شرکت های تولید با استفاده روشهای فریمن و TOPSIS

کلمات کلیدی

, اولویت بندی, استراتزی, فریمن, مدل تلفیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013341,
author = {کاظمی, مصطفی and ناظمی, شمس الدین and قوامی, علی رضا},
title = {بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2252-0570},
pages = {12--25},
numpages = {13},
keywords = {اولویت بندی; استراتزی; فریمن; مدل تلفیق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS
%A کاظمی, مصطفی
%A ناظمی, شمس الدین
%A قوامی, علی رضا
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2009

[Download]