اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (23), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (87-94)

عنوان : ( کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , زهرا نیکخواه فرخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه انواع کارایی شامل فنی،مدیریتی و کارایی مقیاس برای شهرستانهای استان خراسان رضوی در کشت گندم دیم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شد.اطلاعات آماری از سالنامه آماری استان خراسان رضوی که در سال 1387 منتشر گردیده بود استخراج گردید و جمع آوری سایر اطلاعات از طریق مصاحبه ،مطالعات کتابخانه ای و جستجو در وب سایتهای مرتبط و مفید حاصل گردید.جهت تعیین تاثیر باسواد بودن کشاورزان بر میزان عملکرد گندمکاران ،ابتدا با استفاده از نرم ابزار SPSS ضریب همبستگی اسپیرمن برای آن محایبه گردیده و پس از تایید وجود همبستگی این متغییر نیز به عنوان ورودی انتخاب گردید .

کلمات کلیدی

, کشاورزی, گندم دیم, کارایی, تحلیل پوششی داده ها, تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013344,
author = {کاظمی, مصطفی and نیکخواه فرخانی, زهرا},
title = {کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4722},
pages = {87--94},
numpages = {7},
keywords = {کشاورزی،گندم دیم،کارایی،تحلیل پوششی داده ها،تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی
%A کاظمی, مصطفی
%A نیکخواه فرخانی, زهرا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2009

[Download]