ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-08-28

عنوان : ( گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا )

نویسندگان: حسنا قلی پور کنعانی , داور شاهسونی , مهرناز راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا

کلمات کلیدی

, آبسه, باکتری, پوست, تلفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013348,
author = {حسنا قلی پور کنعانی and شاهسونی, داور and راد, مهرناز},
title = {گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا},
booktitle = {ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آبسه- باکتری-پوست- تلفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا
%A حسنا قلی پور کنعانی
%A شاهسونی, داور
%A راد, مهرناز
%J ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2009

[Download]