رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (23), سال (2009-9) , صفحات (91-106)

عنوان : ( اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان )

نویسندگان: جواد فولادیان , فارسی علیرضا , مهدی سهرابی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله تعیین اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان (گروه سنی زیر 15 سال) و بزرگسالان (گروه سنی بالای 15 سال) پرداخته است. بدین منظور تعداد 1200 نفر (600 ورزشکار پسر و دختر در دامنه سنی 11 تا 15 سال و 600 ورزشکار مرد و زن 15 تا30 سال) به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان (رابرتز و همکاران 1998) جمع آوری گردید. برای تعیین اعتبار عاملی اکتشافی، از روش تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی، برای تعیین اعتبار عاملی تأییدی از الگوی مهادلات ساختاری و برای تعیین ثبات درونی و پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ و آزمون ـ آزمون مجدد استفاده شد. نتایج نشان داد نسخۀ فارسی پرسشنامه ادراک موفقیت از اعتبار سازه، ثبات درونی و پایایی مطلوبی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, پرسشنامه ادراک موفقیت, هدف گرایی, خودگرایی و تکلیف گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013385,
author = {جواد فولادیان and فارسی علیرضا and سهرابی, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {23},
month = {September},
issn = {2538-273X},
pages = {91--106},
numpages = {15},
keywords = {پرسشنامه ادراک موفقیت، هدف گرایی، خودگرایی و تکلیف گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان
%A جواد فولادیان
%A فارسی علیرضا
%A سهرابی, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J رفتار حرکتی
%@ 2538-273X
%D 2009

[Download]