گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (8), شماره (29), سال (2008-9) , صفحات (100-106)

عنوان : ( خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC )

نویسندگان: طوبا غضنفری , رویا یارایی , احمد آسوده , طیبه رجبیان , مژگان کاردر , زهیر محمد حسن , حسین نادری منش , سفیه صوفیان , داود جمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص داروئی گوناگونی برای سیر و ترکیبات آن گزارش شده است. مطالعات ما سایرین نشاندهنده تاثیر سیر بر پاسخ های سیستم ایمنی است. در مطالعات قبلی نشان داده شد که خواص ایمونومودولاتوری سیر مربوط به ماده موثره ای در در فراکشن R10 جدا شده است. در این تحقیق عصاره خام آبی سیر به منظور جداسازی پروتئین های 10 الی 50 کیلودالتون از اولترافیلتراسیون استفاده شد. فراکشن R10 جمع آوری شده با کمک HPLC فاز معکوس روی ستون C8 از یکدیگر جداسازی شدند. برای تخمین وزن مولکولی از SDS-PAGE و رنگ آمیزی نیتزات نقره استفاده شد. در آنالیز HPLC تعداد 6 فراکشن جمع آوری شد که فراکش های 0 و1 و3 نوار های دارای وزن مولکولی 12 کیلو دالتون نشان دادند. بررسی های بیشتر برای ارزیابی خواص ایمونومودولاتوری ترکیبات با استفاده از آزمون های بیولوژیک ضروری است.

کلمات کلیدی

, سیر, تخلیص, ایمونومودولاتور, HPLC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013387,
author = {طوبا غضنفری and رویا یارایی and آسوده, احمد and طیبه رجبیان and مژگان کاردر and زهیر محمد حسن and حسین نادری منش and سفیه صوفیان and داود جمالی},
title = {خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2008},
volume = {8},
number = {29},
month = {September},
issn = {2717-204X},
pages = {100--106},
numpages = {6},
keywords = {سیر، تخلیص، ایمونومودولاتور، HPLC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC
%A طوبا غضنفری
%A رویا یارایی
%A آسوده, احمد
%A طیبه رجبیان
%A مژگان کاردر
%A زهیر محمد حسن
%A حسین نادری منش
%A سفیه صوفیان
%A داود جمالی
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 2717-204X
%D 2008

[Download]