پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (22), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (300-311)

عنوان : ( تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro )

نویسندگان: مریم علیزاده , فرزانه صابونی , شاه صنم عباسی , علی مقیمی , کمال الدین حق بین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro

کلمات کلیدی

, تاثیر شیکونین, داروی مورد استفاده در آسیای شرق, بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013389,
author = {مریم علیزاده and فرزانه صابونی and شاه صنم عباسی and مقیمی, علی and کمال الدین حق بین},
title = {تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro},
journal = {پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2622},
pages = {300--311},
numpages = {11},
keywords = {تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro
%A مریم علیزاده
%A فرزانه صابونی
%A شاه صنم عباسی
%A مقیمی, علی
%A کمال الدین حق بین
%J پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)
%@ 2383-2622
%D 2009

[Download]