علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (48), سال (2009-8) , صفحات (241-249)

عنوان : ( بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری )

نویسندگان: فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تأثیر دو نوع بسته بندی، قوطی TP و پاکت انعطاف پذیر برمیزان تجمع فلزات آهن، قلع و سرب در کمپوت گیلاس تهیه شده از گیلاس سیاه مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. کمپوت گیلاس در شرایط یکسان در دو نوع بسته بندی تولید و تغییرات میزان فلزات در آن، طی نگهداری در درجه حرارت های 4، 23- 20 ، 35 و 40 درجه سانتیگراد، بلافاصله پس از تولید و در روزهای 30، 60 و 90 پس از آن به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی و با استفاده از دستگاه اتمیک ابزوربشن اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. میانگین میزان آهن موجود در نمونه ها، در قوطی TP برابر 858/4 و در پاکت انعطاف پذیر برابرppm 161/3 ، میانگین میزان سرب در قوطی TP 459/38 و در پاکت انعطاف پذیرppb 993/33 و میانگین میزان قلع در قوطی TP برابرppb 203/500 و در پاکت های انعطاف پذیر ppb978/387 تعیین گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها حاکی از آنست که اثر نوع بسته بندی بر تغییرات میزان فلزات فوق در سطح5%= α معنی دار است و میزان آهن، قلع و سرب در قوطی های TP طی زمان نگهداری بطور معنی دار افزایش می یابد. همچنین دما سرعت حل شدن فلزات مذکور را افزایش می دهد و نمونه های نگهداری شده در دماهای بالاتر، دارای محتوی فلزات بیشتر بودند. در نمونه های پاکت انعطاف پذیر، تغییرات میزان فلزات فوق طی زمان ناچیز بود و می توان گفت این نوع بسته بندی تغییر معنی داری در میزان فلزات در کمپوت گیلاس ایجاد نمی کند.

کلمات کلیدی

, آهن, قلع, سرب, گیلاس, قوطی TP, پاکت انعطاف پذیر, اسپکتروفوتومتری جذب اتمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013401,
author = {فرشته حسینی and حبیبی نجفی, محمدباقر and صداقت, ناصر},
title = {بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {13},
number = {48},
month = {August},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {241--249},
numpages = {8},
keywords = {آهن، قلع، سرب، گیلاس، قوطی TP، پاکت انعطاف پذیر، اسپکتروفوتومتری جذب اتمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری
%A فرشته حسینی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A صداقت, ناصر
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]