تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-2) , صفحات (57-67)

عنوان : ( اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) )

نویسندگان: جبار فلاحی , محمدتقی عبادی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 و همچنین شوری ناشی از کلرید سدیم، دو آزمایش مستقل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. آزمایش اول شامل اثر سطوح مختلف خشکی (صفر، 2- ، 4- ، 6 -، 8 -، 10- و 12- بار) و آزمایش دوم شامل اثر سطوح مختلف شوری (صفر ، 50، 100، 150، 200، 250، 300 و 350 میلی مولار) بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه بود. نتایج نشان دهنده اثر معنی دار تیمارهای خشکی و شوری بر مولفه های جوانه زنی بود، به طوریکه در هر دو آزمایش بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار شاهد و کمترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار خشکی 12- بار و شوری 350 میلی مولار بود. همچنین با کاهش پتانسیل آب و افزایش میزان شوری، طول گیاهچه و وزن خشک آن کاهش پیدا نمود. بطور کلی نتایج نشان داد که گیاه دارویی مریم گلی کبیر تا حد زیادی در مرحله جوانه زنی به تنش خشکی و شوری متحمل است.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلایکول (PEG), تنش خشکی, سالویا, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013405,
author = {فلاحی, جبار and عبادی, محمدتقی and قربانی, رضا},
title = {اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2228-7604},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {پلی اتیلن گلایکول (PEG)، تنش خشکی، سالویا، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea)
%A فلاحی, جبار
%A عبادی, محمدتقی
%A قربانی, رضا
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2009

[Download]