کشاورزی پاک , 2009-05-26

عنوان : ( کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر، تولید محصولات کشاورزی عمدتا متکی به مصرف نهادههای شیمیایی بوده که این امر منجر به بروز مشکلات زیست محیطی شده است. یکی از راهکارهای رفع این مشکل، بهره گیری از اصول کشاورزی اکولوژیک در مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی می باشد. بدین منظور استفاده از کودهای بیولوژیک، یکی از مهمترین راهبردهای تغذیه گیاه برای نیل به اهداف کشاورزی اکولوژیک است. به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: (A) ازتوباکتر، (B) آزوسپیریلوم، (C) میکوریزا، تیمارهای ترکیبی A+C، B+C، A+B، A+B+C و شاهد بودند. مقدار 15 میلی گرم از هر مایه تلقیحی، برای 110 گرم بذر به ازای هر تیمار به جز شاهد و به صورت تلقیح قبل از کاشت به کار برده شد. نتایج بررسی ها حاکی از آن بود که تلقیح با کودهای بیولوژیک منجر به افزایش معنی دار اجزای عملکرد، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی گردید و در این میان تیمار ترکیبی آزوسپیریلوم و میکوریزا و پس از آن تیمار ترکیبی سه گانه بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد مطالعه داشتند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تیمار ترکیبی دوگانه B+C با 4/41 گرم در متر مربع و شاهد با 1/24 گرم در متر مربع بدست آمد. بنابراین چنین به نظر می رسد که کاربرد کودهای بیولوژیک مناسب، می تواند در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه موثر باشد.

کلمات کلیدی

, کود بیولوژیک, کشاورزی اکولوژیک, گیاهان دارویی, باکتری های محرک رشد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013407,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and قربانی, رضا and شباهنگ, جواد},
title = {کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)},
booktitle = {کشاورزی پاک},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {کود بیولوژیک، کشاورزی اکولوژیک، گیاهان دارویی، باکتری های محرک رشد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قربانی, رضا
%A شباهنگ, جواد
%J کشاورزی پاک
%D 2009

[Download]