کشاورزی پاک , 2009-05-26

عنوان : ( مدلسازی خصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات اصلی در مورد کاشت گیاهان دارویی، عدم استقرار مناسب این گیاهان در شرایط مزرعه می باشد. به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی سیاهدانه در شرایط اکولوژیک و استفاده از مدلسازی برای تخمین میزان استقرار یکنواخت این بذور در شرایط مزرعه آزمایشی با هشت تیمار و چهار تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی اجرا شد. بذرهای سیاهدانه قبل از اجرای عملیات آزمایشگاهی در مزرعه توسط کودهای بیولوژیک مختلف تلقیح و سپس کشت شدند. بعد از تکمیل رسیدگی فیزیولوژیکی گیاهان، بذرهای تولیدی در مزرعه جمع آوری و عملیات بررسی خصوصیات جوانه زنی روی آنها انجام گردید. بعد از انجام آزمایش تابع گمپرتز به داده های جوانه زنی برازش یافت. نتایج حاصل از آزمایش نتایج نشان داد که استفاده از کودهای بیولوژیک باعث متعادلتر سرعت جوانه زنی بذرها در تمامی تیمارهای تلقیح شده با کود بیولوژیکی در مقایسه با شاهد شد. بطوریکه سرعت جوانه زنی از نامتعادلترین مقدار در تیمار شاهد ( 4/5) به متعادلترین میزان، در تیمار ترکیبی سه گانه ( 3/0) کاهش یافت. کودهای بیولوژیک همچنین باعث افزایش حداکثر میزان جوانه زنی و کاهش مرحله لگاریتمی جوانه زنی بذرها در تمام تیمارها در مقایسه با شاهد شد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, جوانه زنی, گیاه دارویی, کشاورزی اکولوژیک, استقرار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013408,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and قربانی, رضا},
title = {مدلسازی خصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک},
booktitle = {کشاورزی پاک},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {مدلسازی، جوانه زنی، گیاه دارویی، کشاورزی اکولوژیک، استقرار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی خصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A قربانی, رضا
%J کشاورزی پاک
%D 2009

[Download]