پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (1), شماره (74), سال (2007-6) , صفحات (189-194)

عنوان : ( اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده )

نویسندگان: مهدی دهقان بنادکی , علی نیکخواه , حمید امانلو , محسن دانش مسگران , هرمز منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثر فرآوری شیمیایی دانه جو به یکی از روشهای تیمار با اوره، هیدروکسید سدیم یا فرمآلدئید در تغذیه گاوهای هلشتاین شیرده ، آزمایشی د ر قالبطرح چرخشی متوازن با ۱۶ راسگاو (د ر مرحله اول شیردهی)، چهار جیره و چهار دوره (هر دوره ۲۱ روز با یکهفته جهتعاد تد هی) انجام شد. تفاوتجیرههاییکالیچهار در نوع جو مصرفیبود. به طوری که جو فرآوری نشده، فرآوری شده با محلول هیدروکسید سدیم، فرمآلدئید و اوره به ترتیبجیرههای یک الی چهار بود. گاوها به صورت انفراد ی و تا حد اشتها تغذیه میشدن د. تولید شیر در هر بار د وشش و ترکیبات شیر هفتهای دو بار تعیین میشد. همچنین د ر پایان هر دوره آزمایشی، نمونه گیری خون, مایع شکمبه و ادرار انجام میشد. در این آزمایشمیزان مادة خشکمصرفی، تغییراتوزن بد ن و تولید شیر تصحیح شده برای درصد چربی تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفتولی تولید شیر خام گاوهایی که با ۲۷ کیلوگرم در روز بود که به طور معنیداری / ۲۶ و ۳۵ /۹۲ ،۲۶/۹۸ ،۲۵ / جیرههای یکالی چهار تغذیه شده بودن د به ترتیب ۷۳ همچنین درصد چربی وکل مواد جامد شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دو و چهار کاهش .(p<۰/ تحت تاثیر جیرهها قرار دا شت ( ۰۱ معنیداری نسبت به د و گروه دیگر نشان داد. ولی د رصد پروتئین و لاکتوز و همچنین میزان تولید روزانه کلیه ترکیباتشیر بین مایع شکمبه و اد رار گاوهایی که از جیرههای دو الی چهار مصرف کرد ه بودند به طور معنی داری pH گروهها تفاوتی نداشت. میانگین غلظتنیتروژن اورهای پلاسمای خون گاوهایی که جیره چهار را مصرف کرده بودن د نسبتبه .(p<۰ / بیشتر از گروه کنترل بود ( ۰۱ سایر گاوها افزایشمعنی داری داشت. ولی سایر فرا سنجههای خونی در بین گروهها تفاوتی نداشت. با توجه به این مشاهداتچنین استنتاج میشود که استفاد ه از دانه جو فرآوری شد ه با هیدروکسید سد یم یا اوره موجب افزایش میزان تولید شیر روزانه و کاهش درصد چربی شیر گاوها میشود. ولی مصرف جو فرآوری شد ه با فرمآلدئید فقط موجب افزایشتولید شیر میگردد

کلمات کلیدی

, فرآوری شیمیایی, دانه جو, هیدروکسید سد یم, فرمآلدئید , اوره, گاو شیرده, فراسنجههای خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013416,
author = {مهدی دهقان بنادکی and علی نیکخواه and حمید امانلو and دانش مسگران, محسن and هرمز منصوری},
title = {اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2007},
volume = {1},
number = {74},
month = {June},
issn = {2423-5423},
pages = {189--194},
numpages = {5},
keywords = {فرآوری شیمیایی، دانه جو; هیدروکسید سد یم، فرمآلدئید ، اوره، گاو شیرده، فراسنجههای خونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده
%A مهدی دهقان بنادکی
%A علی نیکخواه
%A حمید امانلو
%A دانش مسگران, محسن
%A هرمز منصوری
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2007

[Download]