دانش و توسعه, شماره (32), سال (2010-9) , صفحات (86-110)

عنوان : ( مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی , سعید آسیا بانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصی سازی یکی از مباحثی است که امروزه به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه مطرح است. یکی از رایج ترین روش های خصوصی سازی ، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار است و یکی از مسائل مهم جهت تحقق آن ، نحوه قیمت گذاری سهام واگذار شده می باشد. به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع قیمت گذاری سهام ، تاکنون مدل های زیادی مبتنی بر دیدگاهای مختلف ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی ، منطقه ای وغیره ، نتایج و کاربردهای متنوع و متفاوتی ، داشته است. در این تحقیق ، قیمت واگذاری سهام شرکت های دولتی مشمول خصوصی سازی با قیمت گذاری سهام آنها بر مبنای مدل های علمی– نظری ، در بورس بهادار تهران ، مورد مقایسه قرار گرفته است. در این راستا ، از بین مدل های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت های قابل مقایسه ، مدل شاخص رشد ارزش سهام و مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B) شرکت های مشابه ، انتخاب شدند ، سپس قیمت های سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری بر مبنای این مدل ها در طی سال های1384 الی 1386 محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بین قیمت های واگذاری سهام (تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازی) و قیمت های حاصل از مدل شاخص رشد ارزش سهام شرکت های مشابه ، با استفاده از آماره های آزمون های استیودنت (t) و رتبه علامت دار ویلکاکسون در دوره مورد بررسی ، ‌تفاوت معنی داری وجود نداشته ولی بین قیمت های واگذاری سهام و قیمت های حاصل از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B) شرکت های مشابه ، تفاوت معنی داری وجود داشته است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : خصوصی سازی , قیمت شرکت های مشابه , نسبت(P/B) , شرکت های دولتی , نرخ رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013421,
author = {ودیعی , محمدحسین and سعید آسیا بانی},
title = {مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
number = {32},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {86--110},
numpages = {24},
keywords = {واژه های کلیدی : خصوصی سازی ، قیمت شرکت های مشابه ، نسبت(P/B) ، شرکت های دولتی ، نرخ رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه
%A ودیعی , محمدحسین
%A سعید آسیا بانی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]