دومین همایش علف های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر روی تراکم و بیوماس علفهای هرز چند ساله درپنبه )

نویسندگان: اردشیر کهنسال , محمد رضا رمضانی , رضا قربانی , حمیراسلیمانی , محمد رضا روستا نژاد , وجیه اله میر علوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کنترل مکانیکی و شیمیائی وتلفیق آنها، در کنترل علف های هرز پنبه (رقم ورامین) ، آزمایشی در سال زراعی 85-84 در ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور- کاشمر انجام شد آزمایش بصورت طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 13 تیمار و چهار تکرار انجام شد. ترکیبی از علف کشهای قبل از کاشت تری فلورالین و اتال فلورالین ،فلومترون پرومترین به صورت پیش رویشی ، تری فلوکسی سولفورون همراه با روغن سیتوگیت 2 در هزار به صورت پس رویشی بین مرحله 5 تا 8 برگی پنبه وتلفیق دز کاهش یافته آنها با هم و یکبار کولتیواتور،دوبار کولتبواتور و تیمار وجین تمام فصل و بدون کنترل علف های هرز در تمام فصل رشد به عنوان شاهد 1 و2 منظور شد. نتایج نشان دادکه اتال فلورالین +تری فلوکسی سولفورون سدیم بیش از سایر تیمارها در افزایش عملکرد(062/3 تن در هکتار) موثربود ودرصدکاهش تراکم و بیوماس به ترتیب در خارشتر (اندام هوایی)(%9/94 و%93) اویارسلام ارغوانی ،( %5/87 و%3/89) ،پیچک(%2/84 و%90 ) بود. انووک( gr/ha15 + سیتوگیت )، باعث کاهش تراکم خارشتر(اندام هوایی) (%8/92 )و اویار سلام. (%7/90 ) شد کانووی نیزباعث کنترل ،اویار سلام (%3/81) شد

کلمات کلیدی

, کنترل تلفیقی, گیاهان صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013422,
author = {اردشیر کهنسال and محمد رضا رمضانی and قربانی, رضا and حمیراسلیمانی and محمد رضا روستا نژاد and وجیه اله میر علوی},
title = {اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر روی تراکم و بیوماس علفهای هرز چند ساله درپنبه},
booktitle = {دومین همایش علف های هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل تلفیقی، گیاهان صنعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر روی تراکم و بیوماس علفهای هرز چند ساله درپنبه
%A اردشیر کهنسال
%A محمد رضا رمضانی
%A قربانی, رضا
%A حمیراسلیمانی
%A محمد رضا روستا نژاد
%A وجیه اله میر علوی
%J دومین همایش علف های هرز ایران
%D 2008

[Download]