اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی , 2008-06-10

عنوان : ( تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان )

نویسندگان: محمود شور , علی گزانچیان , اصغر خوشنودیزدی , حمید کاروانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی در عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در منطقه قوچان، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات در چهار تکرار در سال زراعی 1384 و 1385 اجرا شد. تاریخ کاشت بعنوان فاکتور اصلی با سه سطح ( 15 اردیبهشت، 30 اردیبهشت و 15 خرداد ) و تعداد دفعات خاک دهی بعنوان فاکتور فرعی در سه سطح ( یک ، دو و سه مرحله) بوده است. اولین خاک دهی 35 روز پس از کاشت خاک و خاک دهی دوم و سوم به فاصله 15 روز از یکدیگر بعد از انجام خاک دهی اول اجرا گردید. صفات مورد بررسی شامل تعداد ساقه اصلی، تعداد برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی، تعداد غده، وزن غده ها و عملکرد نهایی بودند. نتایج نشان داد مناسب ترین تاریخ کاشت 30 اردیبهشت با متوسط عملکرد 8/34 تن در هکتار می باشدکه از نظر آماری در سطح 5% نسبت به تاریخ 15 خرداد و در سطح 1% نسبت به تارطخ کاشت 15 اردیبهشت برتری داشت. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد نهایی، وزن خشک اندام هوایی، تعداد برگ، تعداد ساقه اصلی، تعداد غده در بوته، وزن غده ها در یک بوته و متوسط وزن یک غده در سطح 1% معنی دار بود. اثر خاکدهی بر اندامهای هوایی سیب زمینی معنی دار نبود . همچنین اثر خاکدهی بر عملکرد بین دو و سه مرحله خاکدهی از نظر آماری معنی دار نبود اما نسبت به یک مرحله خاکدهی در سطح 1% برتری نشان داد. اثر متقابل تاریخ کاشت و خاکدهی روی همه پارامترهای اندازه گیری شده از نظر آماری معنی دار نگردید. نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که مناسب ترین تاریخ کاشت و تعداد خاکدهی قابل توصیه در منطقه قوچان برای رقم آگریا 30 اردیبهشت با دو مرحله خاکدهی می باشد.

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, خاکدهی, سیب زمینی, رقم آگریا, قوچان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013430,
author = {شور, محمود and علی گزانچیان and خوشنودیزدی, اصغر and حمید کاروانی},
title = {تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان},
booktitle = {اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی},
year = {2008},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تاریخ کاشت، خاکدهی، سیب زمینی، رقم آگریا، قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان
%A شور, محمود
%A علی گزانچیان
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A حمید کاروانی
%J اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی
%D 2008

[Download]