پژوهش های تولید گیاهی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (10-18)

عنوان : ( تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو )

نویسندگان: اکرم فرزانه پلگرد , عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی سطوح مختلف تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، درصد و عملکرد اسانس گیاه ریحان اصلاح شده رقم کشکنی لولو، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار انجام شد. برای اجرای این آزمایش، از گلدان هایی با قطر دهانه 20 سانتی متر و ارتفاع 18 سانتی متر استفاده گردید. تیمارهای تنش آبی شامل: A ( هر 12 ساعت، 125 میلی لیتر آب)، B (هر 24 ساعت، 250 میلی لیتر آب)، C (هر 48 ساعت، 250 میلی لیتر آب)، D(هر 72 ساعت، 500 میلی لیتر آب)، E (هر 72 ساعت، 250 میلی لیتر آب)، F (هر 48 ساعت، 125 میلی لیتر آب) بودند. متغییرهای اندازه گیری شده شامل ارتفاع گیاه، وزن تر، وزن خشک، تعداد برگ، وزن خشک ریشه، ارتفاع گل اذین، تعداد شاخه های جانبی، درصد و عملکرد اسانس بودند. نتایج نشان داد که تیمارها در سطح 1% بر روی متغییرهای اندازه گیری شده تاثیر معنی داری داشتند. در بیشتر موارد تیمار B بهترین نتیجه و بیشترین عملکرد را داشت و تیمار E از کم ترین مقدار برخوردار بود. تیمار A نیز همانند تیمار B در بیشتر صفات مطلوب، نتیجه خوبی داشت و تیمار D نیز در بسیاری از صفات نتیجه ای مشابه تیمار E داشت. بین تیمار A و B در بیشتر صفات اختلاف معنی داری وجود نداشت، یعنی با زیاد شدن دور آبیاری و یا کم شدن میزان آن تاثیری بر خصوصیات رشدی نشان نداد. همچینی تیمار C که در آن میزان آب افزایش و میزان دور آبیاری نیز طولانی تر شد، نتوانست عملکردی مانند تیمار A و B داشته باشد، ولی نسبت به سایر تیمارها عملکرد بالاتری داشت. نتایج کلی نشان داد که در تیمار تنش متوسط (C و D) بالاترین درصد و عملکرد اسانس به دست آمد.

کلمات کلیدی

, تنش آبی, عملکرد, اسانس, ریحان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013450,
author = {فرزانه پلگرد, اکرم and غنی, عسکر and عزیزی ارانی, مجید},
title = {تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-2050},
pages = {10--18},
numpages = {8},
keywords = {تنش آبی، عملکرد، اسانس، ریحان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو
%A فرزانه پلگرد, اکرم
%A غنی, عسکر
%A عزیزی ارانی, مجید
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2010

[Download]