ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان )

نویسندگان: محمود شور , علی تهرانی فر , حسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , مختاریان , مصطفی رحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه سرمازدگی و یخبندان طولانی مدت در سال 1386 بر روی مهمترین ارقام انگور در خراسان بزرگ دو آزمایش تحقیقی انجام گرفت. در آزمایش اول و با توجه به اینکه ارقام کلاهداری و کج انگور از عمده ترین و مرغوبترین ارقام منطقه جهت فرآوری، تازه خوری و صادرات می باشد، اثر سرمای طبیعی بر شاخه های یک، دو و چند ساله این ارقام در دو شرایط اقلیمی مشهد و بجنورد و در آزمایش دوم، شاخه های یک، دو و چند ساله رقم کشمشی در سه شرایط آب و هوایی در مناطق گلمکان، قوچان و مشهد ارزیابی و به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار به اجرا در آمد. صفات اندازه گیری شده عبارت بودند از: تشریح آناتومیک شاخه، رشد مجدد، نشت الکترولیت و میزان پرولین. نتایج آزمایش اول نشان داد برای صفت نشت الکترولیت از سلولهای گیاهی، اثرات اصلی و متقابل ژنوتیپ های مورد استفاده و سن شاخه های نمونه برداری شده در سطح 1% معنی دار گردید. در بررسی اثر متقابل برای صفت فوق مشخص گردید که شاخه های یک و دوساله رقم کلاهداری و شاخه های دو ساله رقم کج انگور دارای بالاترین میزان نشت الکترولیتی به ترتیب با مقادیر 78/90، 4/89 و 59/85 بودند. نتایج آزمایش دوم نیز نشان داد که اثر اصلی و متقابل سن شاخه ها و مکان نمونه برداری بر مقادیر صفت نشت الکترولیتی معنی دار میباشد. شاخه های چند ساله نمونه برداری شده از شهرستان مشهد با میانگین 59/65 کمترین نشت الکترولیتی را دارا بودند. همچنین این نتایج نشان داد که بین مکان های نمونه برداری و سن شاخه های مورد آزمایش و همچنین اثر متقابل آنها در هیچ یک از سطوح معنی داری اختلافی وجود ندارد. اما اثر مکان و سن شاخه ها بر مقادیر صفت محتوای پرولین معنی دار گردید.

کلمات کلیدی

, انگور, پرولین, تشریح آناتومیک, رشد مجدد و نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013456,
author = {شور, محمود and تهرانی فر, علی and نعمتی, حسین and سلاح ورزی, یحیی and مختاریان and مصطفی رحمتی},
title = {برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {انگور، پرولین، تشریح آناتومیک، رشد مجدد و نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, حسین
%A سلاح ورزی, یحیی
%A مختاریان
%A مصطفی رحمتی
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]