تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (127), سال (2008-11) , صفحات (265-285)

عنوان : ( نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی )

نویسندگان: سیدحسین فاطمی , محمد محسن الدین میا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به معرفی شخصیت و آثار سراج‌الدین فریدپوری از شاعران فارسی زبان بنگالی اختصاص دارد.

کلمات کلیدی

, شبه قاره, زبان فارسی, سراج الدین فریدپوری, ‌سبک شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013461,
author = {فاطمی, سیدحسین and میا, محمد محسن الدین},
title = {نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {41},
number = {127},
month = {November},
issn = {1735-1596},
pages = {265--285},
numpages = {20},
keywords = {شبه قاره، زبان فارسی، سراج الدین فریدپوری،‌سبک شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی
%A فاطمی, سیدحسین
%A میا, محمد محسن الدین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]