ششمین گنکره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum )

نویسندگان: سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراکم گیاه و فرم دهی صحیح آن تاثیر مهمی بر روی رشد و نمو و عملکرد بسیاری از سبزیجات دارد. این طرح با3 سطح تراکم (3بوته در متر مربع، 4 بوته در متر مربع، 5 بوته در متر مربع)و 2 سطح هرس (1- بدون هرس 2- حذف شاخه های فرعی و باقی گذاشتن 4 شاخه اصلی) به صورت آزمایش فاکتوریل 2*3 در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی بر روی صفات عملکرد و رشد بوته فلفل شیرین رقم سانسید در 10 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر هرس روی وزن ریشه و وزن بوته در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. عملکرد در متر مربع و عملکرد بوته برای سطوح مختلف تراکم اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 5 درصد نشان داد. همچنین اثر متقابل هرس و تراکم بر روی صفات وزن ریشه، وزن بوته و میانگین وزن میوه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد در متر مربع مربوط به تراکم 5 بوته در متر مربع بود اما با افزایش تراکم، عملکرد هر بوته کاهش یافت بطوریکه تراکم 3 بوته در متر مربع بالاترین عملکرد بوته را داشت. وزن بوته و وزن ریشه در بوته های هرس شده نسبت به بوته های شاهد کمتر بود که نشان می دهد با کم شدن تعداد ساقه ها بر اثر هرس، وزن ریشه نیزکاهش می یابد. متوسط وزن میوه با کاهش فاصله گیاهی یا افزایش تراکم گیاه کم شد. وزن کل بوته با افزایش تراکم گیاه، کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, فلفل شیرین, تراکم, هرس بوته, عملکرد, میوه, رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013470,
author = {صیفی, سمانه and نعمتی, سیدحسین and شور, محمود and عابدی, بهرام},
title = {بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum},
booktitle = {ششمین گنکره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {فلفل شیرین، تراکم، هرس بوته، عملکرد، میوه، رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum
%A صیفی, سمانه
%A نعمتی, سیدحسین
%A شور, محمود
%A عابدی, بهرام
%J ششمین گنکره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]