فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (7), شماره (4), سال (2008-3) , صفحات (239-246)

عنوان : ( اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل )

نویسندگان: محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , بهداد علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور افزایش ماندگاری، افزایش در صد باز شدن گلچه ها و کاهش تولید اتیلن، پژوهشی در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. در این پژوهش پیازهای گل مریم به مدت 24 ساعت در غلظت های صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک خیسانده شد وپس از کاشت و چیدن گل آذین ها به دو انبار خنک 5 و 10 درجه سانتی گراد انتقال یافتند. نتایج نشان داد که هر سه صفت تحت اثر متقابل اسید جیبرلیک و انبار های خنک قرارگرفتند. در این رابطه تیمار اسید جیبرلیک با غلظت 50 میلی گرم در لیتر و انبار خنک 5 درجه سانتی گراد، ضمن کاهش چشمگیر تولید اتیلن، نسبت به تیمار شاهد و بقیه تیمارها برتری داشت. بعلاوه اسید جیبرلیک با غلظت 150 میلی گرم در لیتر و انبار خنک 5 درجه سانتی گراد باعث باز شدن2/37 درصد گلچه ها گردید و ماندگاری آنها را به 3/11 روز رساندکه بهتر از سایر تیمارها بود.

کلمات کلیدی

, اتیلن, اسیدجیبرلیک, انبار خنک, گل مریم و ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013472,
author = {شور, محمود and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and سلاح ورزی, یحیی and علیزاده, بهداد},
title = {اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2008},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-7446},
pages = {239--246},
numpages = {7},
keywords = {اتیلن، اسیدجیبرلیک، انبار خنک، گل مریم و ماندگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A سلاح ورزی, یحیی
%A علیزاده, بهداد
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2008

[Download]