روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (145-153)

عنوان : ( بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی )

نویسندگان: الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت طر حوارههای ناسازگار اولیه و ابعاد طر حواره در یک نمونه تجاوزگر جنسی انجام شده است. روش: آزمودنیهای این پژوهش در دو گروه 34 نفری ( یک گروه تجاوزگر جنسی و یک گروه افراد عاد ی) بررسی شدند. نمونه تجاوزگران جنسی به روش نمون هگیری تصادفی ساده از میان افراد یکه به جرم تجاوز به عنف در زندان مرکزی شهر مشهد به سر می بردند در آزمون GSI انتخاب شدند. افراد عادی که به کمک شاخص مشخص شده بودند از نظر چهار متغیر سن، وضعیت تأهل، SCL-90-R وضعیت اشتغال و میزان تحصیلات با گروه اول همتا شدن د. داده های این پژوهش ب هکمک پرس شنامه طر حوارههای ناسازگار اولیه یانگ ( فرم استیودنت برای گرو ههای t کوتاه) گردآوری و با بهر ه گیری از آزمون با هدف سرند گروه SCL-90-R همبسته تحلیل شدند. همچنین آزمون عادی به کار برده شد. یافته ها: میانگین نمرات طر حواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طر حواره گروه تجاوزگران جنسی به طور معنی داری از این .( p<0/ میانگین نمرات افراد عادی در این مؤلف هها بیشتر بود ( 05 اختلاف بیش از همه در طر حواره های آسیب پذیری نسبت به زیان یا بیماری، فرمانبرداری، نقص/ شرم و وابستگی/ بی کفایتی، استحقاق/بزرگ منشی و ابعاد طرح واره بریدگی/ طرد و خودگردانی و عملکرد مختل، دیده شد. همچنین در طرحواره ناسازگار اولیه ازخودگذشتگی، نتیجه گیری : .( p<0/ تفاوت معن یداری بین دو گروه دیده نشد ( 05پررنگتربودن طرحوارههای ناسازگار اولیه به ویژه در دو حوزه بریدگی/طرد و خودگردانی/ عملکرد مختل میتواند در گرایش افراد به سوی ارتکاب رفتارهای تجاوزگرانه جنسی نقش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه: تجاوزگرجنسی؛ جرایم جنسی؛ طرحواره های ناسازگار اولیه, ابعاد دلبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013479,
author = {الهه حقیقت منش and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مهرام, بهروز and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی},
journal = {روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران},
year = {2010},
volume = {16},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4315},
pages = {145--153},
numpages = {8},
keywords = {کلیدواژه: تجاوزگرجنسی؛ جرایم جنسی؛ طرحواره های ناسازگار اولیه، ابعاد دلبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی
%A الهه حقیقت منش
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مهرام, بهروز
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
%@ 1735-4315
%D 2010

[Download]