فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-5) , صفحات (77-87)

عنوان : ( کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی )

نویسندگان: علی گنجعلی , مهدی پارسا , میترا خطیب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود( ( Cicer arietinum L. تحت تاثیر رژیم های دمایی و تنش خشکی چکیده: دستیابی به اطلاعاتی که بتواند دانش ما را در ارتباط با واکنش بذر به میزان رطوبت و درجه حرارت خاک بیفزاید، در تصمیم گیری های دقیق زمان کاشت با اهمیت است. متاسفانه اطلاعات در مورد واکنش جوانه زنی ژنوتیپ ها و ارقام نخود به درجه حرارت، تنش خشکی و همچنین اثرات توام آنها محدود است، لذا آزمایشی با هدف بررسی واکنش جوانه زنی به رژیم های دمایی و تنش خشـکی و همچنین برآورد دما های کاردینال، روزهای فیزیولوژیکی و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی ژنوتیپ های نخود انجام شد. شش ژنوتیپ نخود شامل: 361 MCC ،951 MCC، 180 MCC 873 ،MCC ،MCC 13 و MCC 463 در 5 سطح خشکی شامل پتانسیل های آب صفر، 4- ، 8- ، 12- و 16- بار در دما های ، 3، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی گراد در محیط کنترل شده به صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. هیچ یک از ژنوتیپ ها در پتانسیل های آب 8- ، 12- و 16- بار جوانه زنی نداشتند و لذا سطوح فوق از آزمایش حذف شدند. درصد بذرهای جوانه زده به صورت روزانه ثبت و سرعت جوانه زنی بر اساس عکس روز تا 50 درصد ( تجمعی) جوانه زنی محاسبه شد. برای کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی به دما، تعیین دما های کاردینال و همچنین روز های فیزیولوژی و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی از مدل دندان مانند استفاده شد. دما، تنش خشکی و برهم کنش دما و تش خشکی، تأثیر بسیار معنی‌داری بر درصد و سرعت جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های نخود داشتند. دما های بالاتر و پایین‌تر از دامنه دمای مطلوب، تأثیر محدودکنندگی بیشتری در شرایط تنش(4- بار) نسبت به شرایط بدون تنش( صفر بار) بر صفات مربوط به جوانه‌زنی ژنوتیپ‌ها داشت. تنوع ژنتیکی قابل توجهی میان ژنوتیپ‌ها از نظر درصد نهایی جوانه زنی و سرعت جوانه‌زنی وجود داشت. ژنوتیپ‌هایMCC 463 و MCC 873 در شرایط تنش و بدون تنش از بالاترین درصد و سرعت جوانه‌زنی برخوردار بودند. بطور کلی متوسط دامنه دمای مطلوب برای جوانه‌زنی ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش و بدون تنش مشابه و برابر 26-20 درجه سانتی‌گراد برآورد شد. تنها در شرایط تنش خشکی، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای میان ژنوتیپ‌ها از نظر روزهای فیزیولوژیکی و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی ژنوتیپ‌ها وجود داشت. تنش خشکی زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر را 8/2 برابر نسبت به شرایط بدون تنش افزایش داد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, سرعت جوانه‌زنی, دما های کاردینال , زمان حرارتی و نخود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013492,
author = {گنجعلی, علی and پارسا, مهدی and میترا خطیب},
title = {کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-7446},
pages = {77--87},
numpages = {10},
keywords = {تنش خشکی، سرعت جوانه‌زنی، دما های کاردینال ، زمان حرارتی و نخود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی
%A گنجعلی, علی
%A پارسا, مهدی
%A میترا خطیب
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2008

[Download]