دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18

عنوان : ( اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی )

نویسندگان: مجتبی نجف زاده , علی گزانچیان , اصغر خوشنودیزدی , ملک مسعود احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکلات جوانه زنی بذر و عدم استقرار کافی گیاهچه گندم ( Triticum aestivum L. ) یکی از علل عمده کاهش عملکرد بخصوص در مورد ارقام دیم است. در این تحقیق ارقام آذر 2 و FGS گندم در 8 محیط پرایمینگ ( آب مقطر، کلرید پتاسیم 2% ، نیترات پتاسیم 3%، فسفات پتاسیم 5/0 %، کلرید کلسیم 2%، فسفر بارور 2، پلی اتیلن گلایکول 6000، 3/31% و پیش سرمای 4 درجه سانتیگراد برای 7 روز نگهداری ) به همراه شاهد تیمار شدند. اثرات تیمارهای مذکور بر استقرار و ویگور گیاهچه ها و ویژگی های زراعی و عملکرد در ایستگاه دیم خراسان شمالی در سال زراعی 86-1385 مورد ارزیابی قرار گرفت. طرح آزمایشی بکار رفته اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. کرت های اصلی شامل ارقام گندم و کرت های فرعی شامل پرایمینگ های بذر بود. تیمارهای کلرید کلسیم و پیش سرما در رقم FGS و فسفات پتاسیم در رقم آذر 2 بیشترین و در رقم FGS در حالت پرایمینگ ( شاهد ) کمترین درصد استقرار نهایی را داشتند. در رقم آذر 2 تیمارهای فسفر بارور 2 و فسفات پتاسیم بیشترین ارتفاع بوته را داشتند. تعداد برگ تیمار کلرید کلسیم در رقم FGS بیشتر بود. شاخص سطح برگ رقم آذر 2 پرایمینگ فسفات پتاسیم افزایش یافت. تجمع ماده خشک رقم آذر 2 در حالت فسفر بارور 2 بیشتر بود. سرعت رشد محصول در رقم آذر 2 با تیمار کلرید کلسیم افزایش معنی دار داشت و سرعت رشد نسبی در رقم آذر 2 با تیمار پیش سرما افزایش نشان داد. طول سنبله در هر دو رقم با تیمار فسفر بارور 2 افزایش داشت. تعداد سنبلچه در رقم FGS تیمارهای فسفر بارور 2 و فسفات پتاسیم بیشتر بود. تعداد دانه در خوشه با تیمار پرایمینگ فسفر بارور 2 در هر دو رقم افزایش یافت. عملکرد دانه رقم آذر 2 با تیمار فسفر بارور 2 افزایش معنی داری را نشان داد.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, پرایمینگ بذر, خشکی, عملکرد, فسفر بارور 2, آذر2,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013501,
author = {مجتبی نجف زاده and علی گزانچیان and خوشنودیزدی, اصغر and ملک مسعود احمدی},
title = {اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {جوانه زنی، پرایمینگ بذر، خشکی، عملکرد، فسفر بارور 2، آذر2، PEG},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی
%A مجتبی نجف زاده
%A علی گزانچیان
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A ملک مسعود احمدی
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2008

[Download]