پژوهشنامه اقتصادی, دوره (3), شماره (3), سال (2007-1) , صفحات (123-160)

عنوان : ( کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایران )

نویسندگان: محمد رضا منجذب , حسین محمدی , عباس حسینی سهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق پس از مروری مختصر بر نظام های اقتصادی کاملا متمرکز (برنامه ای) و نظام سرمایه داری (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و از دیدگاه نظریه ها و مکاتب مختلف اقتصادی، نقش و کارایی هرکدام بررسی می گردد. هماهنگی، همکاری و تخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده بلند مدت و کلی است که هر جامعه با توجه به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارزشهای فرهنگی و میزان برخورداری از عوامل و امکانات زیربنایی باید در زمینه دستیابی به ترکیب مطلوب بین دولت و بازار، آن را مورد توجه قرار دهد. در ادامه پس از مروری بر عملکرد شرکتهای دولتی و روند خصوصی سازی در ایران، با استفاده از آمار سالهای 1381-1346 و بکارگیری یک مدل رشد درونزا، بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران با یکدیگر مقایسه می گردند. نتیجه این پژوهش مبین آن است که بالاتر بودن ضریب بهره وری نهایی سرمایه در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در سطح معناداری 5 درصد تایید نشده اما در سطح معناداری 10 درصد بالاتر بودن ضریب بهره وری نهایی سرمایه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را نمی توان رد کرد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چنانچه خصوصی سازی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی جامعه و ایجاد فضای رقابت سالم انجام گیرد، تاثیر قابل توجهی بر افزایش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

, خصوصی سازی, رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013531,
author = {محمد رضا منجذب and محمدی, حسین and عباس حسینی سهی},
title = {کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایران},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2007},
volume = {3},
number = {3},
month = {January},
issn = {1735-210x},
pages = {123--160},
numpages = {37},
keywords = {خصوصی سازی- رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایران
%A محمد رضا منجذب
%A محمدی, حسین
%A عباس حسینی سهی
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2007

[Download]