پژوهشنامه اقتصادی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (15-42)

عنوان : ( تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران )

نویسندگان: محمد تقوی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است. به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری, رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013532,
author = {محمد تقوی and محمدی, حسین},
title = {تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-210x},
pages = {15--42},
numpages = {27},
keywords = {سرمایه گذاری- رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران
%A محمد تقوی
%A محمدی, حسین
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2009

[Download]