اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (261), شماره (127), سال (2009-7) , صفحات (158-168)

عنوان : ( نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از پرسشهای بنیادی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی آن است که بن مایه نابرابری گسترده درآمد سرانه کشورها چیست و چگونه می توان این نابرابری چشمگیر را کاهش داد. در این باره سه دیدگاه وجود دارد و نابرابری درآمد سرانه کشورها برخاسته از ناهمگونی جغرافیایی, ناهمسانی فرهنگی و نابرابری در زمینه نهادهای اقتصادی و سیاسی دانسته می شود. در این نوشتار به گونه فشرده این عوامل بنیادی شناسایی و با بیان یک نمونه از تجارب طبیعی تاریخی به نقش ارزنده نهادها در سنجش با دیگر عوامل پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, نهادهای اقتصادی و سیاسی , درآمد سرانه, تجربه کره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013533,
author = {محمدی, حسین},
title = {نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2009},
volume = {261},
number = {127},
month = {July},
issn = {4796-0001},
pages = {158--168},
numpages = {10},
keywords = {نهادهای اقتصادی و سیاسی - درآمد سرانه- تجربه کره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان
%A محمدی, حسین
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2009

[Download]