پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (53-62)

عنوان : ( اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس و سلمه تره )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , جاوید قرخلو , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی اثر عصاره برگ و بنه زعفران بر رشد گیاهچه‌های علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره، آزمایشی در سال 1384 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. آزمایش برای هر گونه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع اندام زعفران در دو سطح ( بنه و برگ ) و غلظت عصاره در چهار سطح (شاهد، 5/0، 5/1 و 5/4 گرم پودر در هزار میلی‌لیتر آب) بود. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره برگ و بنه زعفران، ارتفاع ، سطح برگ، وزن برگ، وزن ساقه و وزن تک بوته هر دو گونه علف هرز را کاهش داد. همچنین در مقایسه دو گونه علف هرز مشخص شد که در مورد علف هرز تاج‌خروس، تاثیر بازدارندگی عصاره برگ و در مورد سلمه‌تره، تاثیر کاهندگی عصاره بنه بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, زعفران, تاج‌خروس, سلمه‌تره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013538,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and قرخلو, جاوید and راستگو, مهدی},
title = {اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس و سلمه تره},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {53--62},
numpages = {9},
keywords = {آللوپاتی، زعفران، تاج‌خروس، سلمه‌تره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس و سلمه تره
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A قرخلو, جاوید
%A راستگو, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]