پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (105-114)

عنوان : ( اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , ایرج طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظوربررسی اثرتراکم والگوهای کاشت برعملکرد واجزای عملکرد دوهیبریدذرت آزمایشی درسال 1382درمرکزتحقیقات کشاورزی گریزه واقع در شهر سنندج به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرارانجام شد. این آزمایش دارای سه فاکتورتراکم (درسه سطح؛ 65000، 75000و85000 بوته درهکتار)، الگوی کاشت (درسه سطح؛ معمولی: کاشت دروسط پشته های بافاصله 75 سانتیمتر؛ پشته های عریض: کاشت درطرفین پشته های عریض با حذف یک درمیان جویچه های آبیاری وزیگزاگ: کاشت دوردیفه به صورت زیگزاگ بافاصله 20 سانتیمتربرروی پشته های بافاصله 75سانتیمتر) وهیبرید ذرت (دردو سطح KSC700 و KSC704) بود. طبق نتایج آزمایش افزایش تراکم موجب افزایش معنی دارعملکرددانه شد. بیشترین عملکرددانه ازبالاترین تراکم بدست آمد ولی بین دو تراکم دیگر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تراکم تاثیر معنی داری براجزاء عملکرد وحتی شاخص برداشت نداشت. تاثیرالگوی کاشت برعملکرددانه معنی داربود. الگوی کاشت زیگزاگ دارای بیشترین والگوی کاشت یک درمیان دارای کمترین عملکرددانه بود. به استثنای وزن هزاردانه وشاخص برداشت که برتری با الگوی کاشت زیگزاگ بود. الگوهای کاشت ازنظرسایراجزاء عملکرد تفاوت معنی داری نداشتند. دو هیبریدازنظرعملکرددانه ،تعداد بلال دربوته، تعداددانه دربلال باهم اختلاف معنی داری نداشتند. ازنظر تعداد ردیف دانه دربلال هیبرید KSC700 ، ولی ازنظرتعداد دانه درردیف بلال، وزن هزاردانه وشاخص برداشتKSC704 دارای برتری بود. دربین تیمارهای مختلف بیشترین عملکرددانه مربوط به هیبرید704 درتراکم 85000 بوته درهکتاردرالگوی کاشت زیگزاگ بود.

کلمات کلیدی

, ذرت, تراکم, الگوهای کاشت, KSC 700, KSC 704
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013539,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and طهماسبی, ایرج},
title = {اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {105--114},
numpages = {9},
keywords = {ذرت، تراکم، الگوهای کاشت، KSC 700، KSC 704},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A طهماسبی, ایرج
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]