علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (10), شماره (3), سال (2008-12) , صفحات (29-36)

عنوان : ( بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک )

نویسندگان: یاسمن بابایی , علوی مقدم , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , محمدحسین ارباب زوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده آرسنیک به عنوان یکی از سمی ترین و خطرناک ترین مواد موجود در آب های طبیعی شناخته می شود و در دراز مدت اثرات سوء بر سلامت انسان دارد. آلودگی منابع آب به آرسنیک در مناطق بسیاری از جهان و حتی در مناطقی از کشور خودمان مشاهده شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی غلظت آرسنیک محلول در آب سر شاخه های رودخانه چلپو می باشد. از این آب به منظور کشاورزی و شرب استفاده می شود. به این منظور 9 ایستگاه به فواصل تقریبا مساوی در محل تعیین و به طور فصلی در یک دوره یک ساله از آن ها نمونه برداری شد. علاوه بر آرسنیک بعضی پارامتر های کیفی آب همچون pH و سختی نیز اندازه گیری شد. نتایج حاصل حاکی از غلظت بالای این عنصر در آب منطقه می باشد به طوری که بالاترین غلظت ها در فصل زمستان (150 میکروگرم بر لیتر) اندازه گیری شد. علاوه بر این مشاهده شد هیچ ارتباط معنی داری بین غلظت آرسنیک در آب و عواملی مانند pH، DO و سختی آب وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, آلودگی آب , رودخانه چلپو , آرسنیک, کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013545,
author = {یاسمن بابایی and علوی مقدم and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and ارباب زوار, محمدحسین},
title = {بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2008},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {1563-4809},
pages = {29--36},
numpages = {7},
keywords = {آلودگی آب ; رودخانه چلپو ; آرسنیک; کاشمر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک
%A یاسمن بابایی
%A علوی مقدم
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A ارباب زوار, محمدحسین
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2008

[Download]