یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک )

نویسندگان: حجت امامی , مهدی شرفائ , محمدرضا نیشابوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت خاک یکی از پویاترین ویژگیهای مکانیکی خاک است و اطلاع از آن برای شخم، رشد گیاه و فعالیتهای بیولوژیکی خاک مهم است. مقاومت زیاد خاک، رشد ریشه را محدود نموده، هدایت هیدرولیکی و نفوذپذیری خاک را کاهش و هرزآب و تلفات خاک را افزایش داده و لذا اثر نامطلوبی بر کیفیت محیط زیست دارد. به منظور بررسی رابطه بین مقاومت فروروی (PR) و بعضی از پارامترهای مرتبط با کیفیت فیزیکی خاک 70 نمونه از خاکهای دشت کرج و ورامین براساس تنوع ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی، انتخاب و مقاومت فروروی لایه سطحی خاک (cm 5-0) در صحرا اندازه گیری شد. علاوه بر این شیب نقطه عطف منحنی رطوبتی (Si) ، محدوده حداقل دامنه آب (LLWR) و آب قابل استفاده گیاه (AWC) به عنوان شاخصی از کیفیت فیزیکی تعین شدند. تعین گردید. همچنین پارمترهای معادله وان گن اختن (1980) بر اساس داده های توزیع اندازه ذرات و جرم مخصوص ظاهری به همراه مقادیر رطوبت در مکشهای اندازه گیری شده (0، 5/1، 5/2، 5/5، 10، 20، 30، 50، 100، 200، 300، 500 و 1000 kPa) به کمک نرم افزار RETC به دست آمد و شاخص Si بر اساس این پارامترها تعین گردید. سپس رابطه بین PR و پارامترهای Si ، LLWR و AWC مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خاکهای مورد مطالعه دارای کیفیت فیزیکی مطلوبی می باشند زیرا در این خاکها مقادیر شاخص Si بالا و بالعکس مقادیر PR پایین می باشد. همچنین بین مقاومت فروروی (PR) با شاخص Si، LLWR و AWC در این خاکها همبستگی منفی وجود داشت (p=0.01).

کلمات کلیدی

, مقاومت فروروی, شاخص کیفیت فیزیکی خاک, محدوده حداقل دامنه آب, آب قابل استفاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013551,
author = {امامی, حجت and مهدی شرفائ and محمدرضا نیشابوری},
title = {بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {مقاومت فروروی، شاخص کیفیت فیزیکی خاک، محدوده حداقل دامنه آب، آب قابل استفاده گیاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک
%A امامی, حجت
%A مهدی شرفائ
%A محمدرضا نیشابوری
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]