تازه های علوم شناختی, دوره (5), شماره (3), سال (2003-11) , صفحات (70-83)

عنوان : ( نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی )

نویسندگان: علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف طرح یک دید کلی درباره رویکرد نظریه ذهن در روانشناسی تحولی نگاشته شده است. روش: این مقاله از نوع مروری است. نگارنده در این مقاله پس از ارایه تعریف و خاستگاه های اولیه این رویکرد، نظریه های تحولی پیرامون تحول نظریه ذهن را تبیین کرده است و در ادامه، درباره مفهوم حالتهای ذهنی و مهمترین آنها که در این رویکرد بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند، توضیح داده است. همچنین به دو مفهوم بازنمایی و فرا بازنمایی به لحاظ اهمیتشان اشاره شده است و سپس تکالیف نظریه ذهن که شامل تکالیف باور غلط و تکالیف نمود – واقعیت میباشند مورد بحث قرار گرفته اند. همچنین در زمینه سن اکتساب نظریه ذهن و اینکه چرا کودکان سه ساله در این تکالیف شکست میخورند، توضیح داده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مجموع میتوان گفت که کودکان به دو کشف مهم درباره ذهن دست می یابند. یکی آنکه ذهن چیست و دیگر اینکه ذهن چه کاری انجام میدهد و این دستاوردهای مهم است که برای درک دنیای اجتماعی امری بنیادی است.

کلمات کلیدی

, نظریه ذهن , روانشناسی تحولی, حالت های ذهنی, تکالیف نظریه ذهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013585,
author = {مشهدی, علی},
title = {نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2003},
volume = {5},
number = {3},
month = {November},
issn = {1561-4174},
pages = {70--83},
numpages = {13},
keywords = {نظریه ذهن - روانشناسی تحولی- حالت های ذهنی- تکالیف نظریه ذهن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی
%A مشهدی, علی
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2003

[Download]