تازه های علوم اعصاب, دوره (3), شماره (11), سال (2005-12) , صفحات (677-688)

عنوان : ( تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند )

نویسندگان: محمد تقی جغتایی , گیتا موللی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تلاش بر آن است تا بر مبنای بررسی دامنه وسیعی از مطالعات بالینی ، زیستی رفتاری، عصب کالبد شناسی و عصب پرتو نگاری آسیب های نظریه ذهن مختلفی را که در اختلالهای روانپزشکی و تحولی مشاهده می گردد در یک الگوی عصب زیست شناختی در نظر بگیریم. این الگو پیشنهادها و پیش بینی هایی را فراهم نموده است

کلمات کلیدی

, نظریه ذهن, زیست شناسی- آسیب شناسی روانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013587,
author = {محمد تقی جغتایی and گیتا موللی and مشهدی, علی},
title = {تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند},
journal = {تازه های علوم اعصاب},
year = {2005},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {1735-4064},
pages = {677--688},
numpages = {11},
keywords = {نظریه ذهن، زیست شناسی- آسیب شناسی روانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند
%A محمد تقی جغتایی
%A گیتا موللی
%A مشهدی, علی
%J تازه های علوم اعصاب
%@ 1735-4064
%D 2005

[Download]