روانشناسی, دوره (10), شماره (38), سال (2006-8) , صفحات (134-155)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی )

نویسندگان: علی مشهدی , نیکچهره محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش‌ حاضر به‌ منظور بررسی‌ و مقایسه‌ توانش های‌ نظریه‌ ذهن‌ و نگهداری‌ ذهنی‌ عدد درکودکان‌ عقب‌ مانده‌ ذهنی‌ آموزش‌پذیر و نیز مقایسه‌ عملکرد آنها با کودکان‌ عادی‌ پیش‌ دبستانی ‌انجام‌ شد. نمونه‌ پژوهش‌ مشتمل‌ بر 30 کودک‌ عقب‌ مانده‌ ذهنی‌ و 30 کودک‌ عادی‌ پیش ‌دبستانی‌ می‌باشد. به‌ منظور سنجش‌ توانش‌ نظریه‌ ذهن‌ از سه‌ تکلیف‌ خانه‌ عروسک‌ها، بازگویی‌ داستان‌ و آب‌ نبات‌، و برای‌ سنجش‌ توانش‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد از دو تکلیف‌ ژتون‌ و گل‌ وگلدون‌ استفاده‌ شد. جهت‌ تحلیل‌ داده‌ها از روش‌های‌ آماری‌ مدل‌ سلسله ‌مراتبی‌ لگاریتم‌ خطی‌، آزمون‌ خی‌ دو و آزمون‌ کوکران‌ استفاده‌ گردید. نتایج‌ پژوهش‌ حاضر نشان‌ داد که‌ کودکان‌ عقب‌ مانده‌ ذهنی‌ به‌ رغم‌ همتا شدن‌ در سن‌ عقلی‌ با کودکان‌ عادی‌ نسبت‌ به ‌آنها عملکرد ضعیف‌تری‌ در تکالیف‌ نظریه‌ ذهن‌ از خود نشان‌ دادند. از سوی‌ دیگر در تکالیف ‌نگهداری‌ ذهنی‌ تفاوت‌ معنا‌ داری‌ بین‌ دو گروه‌ مشاهده‌ نشد. همچنین‌ نتایج‌ نشان‌ می‌دهد که ‌عملکرد آزمودنی‌ها وابسته‌ به‌ نوع‌ تکلیف‌ می‌باشد و هر چه‌ این‌ تکالیف‌ از سطح‌ دشواری‌ کمتری ‌برخوردار باشد و با تجارب‌ روزمره‌ کودک‌ هماهنگی‌ بیشتری‌ داشته‌ باشد درصد موفقیت ‌آنها بیشتر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, نظریه ذهن, نگهداری ذهنی عدد, کودکان عقب مانده ذهنی, کودکان عادی پیش دبستانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013589,
author = {مشهدی, علی and نیکچهره محسنی},
title = {بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی},
journal = {روانشناسی},
year = {2006},
volume = {10},
number = {38},
month = {August},
issn = {1680-8436},
pages = {134--155},
numpages = {21},
keywords = {نظریه ذهن،نگهداری ذهنی عدد،کودکان عقب مانده ذهنی،کودکان عادی پیش دبستانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی
%A مشهدی, علی
%A نیکچهره محسنی
%J روانشناسی
%@ 1680-8436
%D 2006

[Download]