علوم روانشناختی, دوره (7), شماره (25), سال (2008-4) , صفحات (102-114)

عنوان : ( نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی )

نویسندگان: سعید تیموری خلیل آباد , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نستوهی با ویژگی های شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی پسر در مقطع متوسطه انجام گرفت.نمونه پژوهش مشتمل بر 70 دانش آموز پسر نابینای اکتسابی در دبیرستان های مشهد می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس از میان جامعه آماری انتخاب شدند . ویژگی نستوهی توسط پرسشنامه دیدگاه های شخصی سوزان اولت ( کوباسا ) و ویژگی های شخصیتی توسط پرسشنامه 5 عاملی NEO-FFI اندازه گیری شد. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی منفی معناداری بین نستوهی با نوروزگرایی و همبستگی مثبت معناداری بین نستوهی با سایر متغیرها (برون گردی ، گشودگی، توافق گرایی ، وجدان گرایی) وجود دارد.نتایج این پژوهش نشان داد که این متغیر(نستوهی) می تواند تغییرات مربوط به ویژگی های شخصیتی را به صورت معناداری پیش بینی کند.

کلمات کلیدی

, نستوهی, نوروزگرایی, برون گردی , گشودگی , توافق گرایی , وجدان گرایی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013590,
author = {سعید تیموری خلیل آباد and مشهدی, علی},
title = {نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی},
journal = {علوم روانشناختی},
year = {2008},
volume = {7},
number = {25},
month = {April},
issn = {1735-۷۴۶۲},
pages = {102--114},
numpages = {12},
keywords = {نستوهی، نوروزگرایی، برون گردی ، گشودگی ، توافق گرایی ، وجدان گرایی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی
%A سعید تیموری خلیل آباد
%A مشهدی, علی
%J علوم روانشناختی
%@ 1735-۷۴۶۲
%D 2008

[Download]