دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران , 2006-05-15

عنوان : ( بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر )

نویسندگان: علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش زنان در بازار کار در طول تاریخ به یک منوال نبوده و در عصر حاضر دچار تحول شده است. درحال حاضر مطالعات بسیاری در مورد رابطه بین اشتغال زنان و سلامت جسمانی ، روانی، و اجتماعی زنان و خانواده آنها صورت گرفته است.از آنجا که اشتغال مادران و به تبع آن عدم حضور ایشان در نزد فرزندان در ساعاتی از روز در ساخت روانی، اجتماعی و اخلاقی کودکان تاثیر بسزایی دارد در این پژوهش رابطه بین اشتغال مادر و میزان اضطراب آشکار و پنهان فرزندان مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی می باشد.نمونه پژوهش مشتمل بر 300 دانش آموز دختر و پسر پایه سوم راهنمایی می باشد که از میان جامعه آماری دانش آموزان منطقه هفت آموزش و پرورش مشهد به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه جمعیت شناختی و نیز آزمون اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر استفاده شد.به منظور تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از آزمونt برای دو گروه مستقل استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری ( = 0/01) بین اضطراب دانش آموزان دارای مادر شاغل نسبت به دانش آموزان دارای مادر خانه دار وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که هم پسران و هم دخترانی که دارای مادر شاغل بودند نمرات اضطراب آشکار و پنهان بالاتری نسبت به گروه دانش آموزان دارای مادر خانه دار کسب کردند.

کلمات کلیدی

, اضطراب آشکار و پنهان , اشتغال مادر , دانش آموزان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013595,
author = {مشهدی, علی},
title = {بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر},
booktitle = {دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اضطراب آشکار و پنهان ، اشتغال مادر ،دانش آموزان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر
%A مشهدی, علی
%J دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران
%D 2006

[Download]