بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (19), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتری )

نویسندگان: آزاده مجیری , غلامرضا محتشمی برزادران , یدالله واقعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منحنی لورنتس یکی از ابزار مهم برای اندازه گیری نابرابری درآمد است. شاخص های بسیاری بر اساس منحنی لورنتس برای اندازه گیری میزان نابرابری تعریف می شوند. ضریب جینی یکی از مهم ترین این شاخص ها است. در این مقاله ابتدا به معرفی منحنی لورنتس و ضریب جینی می پردازیم. سپس پارامتر های توزیع های احتمال در آمد را به روش ماکسیمم درستنمایی بر آورد می کنیم. فرمهای تابعی لورنتس را به دو روش بر آورد کرده و بهترین فرم تابعی لورنتس را معرفی می کنیم. در نهایت بر اساس داده های حاصل از آمار گیری هزینه و در آمد خانوار ایران در سال 1384 منحنی لورنتس و ضریب جینی را بر آورد می کنیم.

کلمات کلیدی

, برآورد, کمترین توانهای دوم, ماکسیمم درستنمایی, ضریب جینی, فرمهای تا بعی, منحنی لورنتس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013602,
author = {آزاده مجیری and محتشمی برزادران, غلامرضا and یدالله واقعی},
title = {بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتری},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2008},
volume = {19},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-5214},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {برآورد-کمترین توانهای دوم- ماکسیمم درستنمایی- ضریب جینی- فرمهای تا بعی- منحنی لورنتس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتری
%A آزاده مجیری
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A یدالله واقعی
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2008

[Download]