تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (10-15)

عنوان : ( بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو )

نویسندگان: محمدتقی عبادی , مجید عزیزی ارانی , رضا امید بیگی , محمد حسن زاده خیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانیرقم پرسو بذر گیاه مذکور از کشور اسلواکی تهیه گردید و آزمایشی به صورت کر تهای خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت ( 15 آبان، 15 اسفند و 15 فروردین ماه) و فاکتور فرعی شامل سه نوبت برداشت (اول، دوم و سوم ) بود. صفات مورد بررسی شامل عملکرد گل خشک،آلفا -بی سابلول، کامازولن و ،B درصد و عملکرد اسانس بودند و عملکرد اجزای اسانس شامل بتا-فارنزن، آلفا-بیسابلول اکسیدنیز مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان دهنده اثر معن ی دار تاریخ کاشت ، نوبت برداشت و اثر متقابل این A آلفا-بیسابلول اکسیددو فاکتور بر صفات مورد انداز ه گیری بود . نتایج نشان داد ند که بیشترین عملکرد گل خشک ( 40 گرم در متر مربع ) مربوط به0 گرم / 0 درصد وزنی براساس وزن خشک )، عملکرد اسانس ( 26 / برداشت دوم تیمار 15 آبان ماه بود و بیشترین میزان اسانس ( 720 گرم در متر مربع ) در برداشت دوم تاریخ کاشت 15 اسفندماه مشاهده شد . / در متر مربع ) و عملکرد آلفا -بیسابلول ( 23750 گرم در متر مربع ) مربوط به برداشت سوم تیمار 15 اسفندماه بود که با برداشت دوم / همچنین بیشترین میزان کامازولن ( 0473ن اختلاف ناچیزی داشت . نتایج این تحقیق نشان داد که 15 اسفندماه بهترین تاریخ کاشت بابونه آلمانی رقم پرسو در شرایط آبو هوایی مشهد است و نوبت برداشت دوم بدلیل داشتن عملکرد اسانس و آلفا-بیسابلول بالا و میزان کامازولن مطلوب دارایکیفیت بیشتری از برداش تهای دیگر می باشد.

کلمات کلیدی

, بابونه آلمانی, تاریخ کاشت, نوبت برداشت, عملکرد گل, کامازولن, آلفا-بیسابلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013609,
author = {عبادی, محمدتقی and عزیزی ارانی, مجید and رضا امید بیگی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2010},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-0905},
pages = {10--15},
numpages = {5},
keywords = {بابونه آلمانی، تاریخ کاشت، نوبت برداشت، عملکرد گل، کامازولن، آلفا-بیسابلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو
%A عبادی, محمدتقی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A رضا امید بیگی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2010

[Download]