آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (71-77)

عنوان : ( تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان )

نویسندگان: امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , غلامحسین حق نیا , عاطفه رمضانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی خاک به عناصر سنگین و جذب آن توسط گیاه منجر به ورود این عناصر به زنجیره غذایی می گردد. از این رو بررسی عوامل موثر بر مقدار جذب این عناصر توسط گیاه در خاکهای آلوده از قبیل فراهمی عناصر غذایی حائز اهمیت می باشد. به منظور بررسی و مقایسه تأثیر فراهمی عناصر کم مصرف روی و مس بر تجمع کادمیوم در اندام‌های هوایی و ریشه آزمایشی با آرایش فاکتوریل با دو گیاه ذرت و آفتابگردان ، سه سطح غلظت از عناصر مس (صفر، 01/0 و 02/0 میلی گرم در لیتر) و روی (صفر، 025/0 و 05/0 میلی گرم در لیتر) و دو سطح کادمیوم (غلظتهای 02/0 و 05/0 میلی گرم در لیتر) در محیط کشت آبی انجام گرفت. بررسی جذب کوتاه مدت کادمیوم در تیمارهای مختلف روی و مس نشان داد که فراهمی مس و روی تأثیری بر جذب کادمیوم در گیاه ذرت نداشت. در گیاه آفتابگردان بیشترین تجمع کادمیوم در اندام‌های هوایی و ریشه در غلظت 05/0 میلی گرم در لیتر کادمیوم در تیمار بدون مس مشاهده شد. در آفتابگردان تغذیه مناسب با روی در تیمار 05/0 میلی گرم در لیتر در هر دو سطح کادمیوم موجب کاهش غلظت کادمیوم در ریشه و اندام‌های هوایی این گیاه گردید. این در حالی است که اثر سینرژیسمی بین روی و کادمیوم در تیمار کمبود روی در غلظت 05/0 میلی گرم در لیتر کادمیوم مشاهده گردید. به طوری که افزایش روی در این تیمار در مقایسه با تیمار بدون روی موجب افزایش تجمع کادمیوم در اندام‌های هوایی و ریشه گردید.

کلمات کلیدی

, روی, مس, کادمیوم, ذرت, آفتابگردان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013621,
author = {لکزیان, امیر and حلاج نیا, اکرم and حق نیا, غلامحسین and عاطفه رمضانیان},
title = {تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {71--77},
numpages = {6},
keywords = {روی، مس، کادمیوم، ذرت، آفتابگردان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان
%A لکزیان, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%A حق نیا, غلامحسین
%A عاطفه رمضانیان
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]