علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-6) , صفحات (659-666)

عنوان : ( شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن )

نویسندگان: علی تهرانی فر , محسن کافی , مریم حقیقی پوده , غلامحسین داوری نژاد , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: نظر به اهمیت فوق العاده چمن در طرحی و ایجاد فضای سبز، استفاده از یک ماده آلی مناسب بجای کود حیوانی و کمپوست زباله شهری با توجه به معایب آن به منظور کشت چمن ضروری است. بنابراین در این پژوهش امکان استفاده از روش جدید هیدرومالچینگ (مخلوط بذر+ مواد آلی+ آب+ کود+ مواد دیگر بر سطح مورد نظر توزیع می شود) بررسی شد. ماده آلی مورد استفاده ، ضایعات کارخانجات قارچ ، (Spent Mushroom Compost- SMC ) بود که با دو درجه پوسیدگی شش ماهه و یک ساله در دو زمان بهار و پاییز استفاده شد. آزمایش به صورت آزمایش فاکتوریل (2×2×2) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت و صفاتی چون تراکم، استقرار، یکنواختی و رنگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از کمپوست قارچ آثار بهتری درجوانه زنی، تراکم، استقرار، یکنواختی و رنگ نسبت به کود حیوانی داشته است. کمپوست قارچ شش ماه با توجه لبه اینکه تراکم و یکنواختی بهتری ایجاد کرد و مدت زمان کمتری نیز نگهداری می شود کم هزینه تر می باشد و قابل توصیه تر است. در کشت بهاره نیز صفاتی همچون تراکم، استقرار، یکنواختی در جوانه زنی بهتر بودند. بنابراین به طور کلی استفاده از روش هیدرومالچینگ با کمپوست قارچ شش ماه در فصل بهار توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, کمپوست قارچ, کمپوست زباله شهری, مالچ, چمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013627,
author = {تهرانی فر, علی and محسن کافی and مریم حقیقی پوده and داوری نژاد, غلامحسین and نعمتی, سیدحسین},
title = {شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {13},
number = {47},
month = {June},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {659--666},
numpages = {7},
keywords = {جوانه زنی، کمپوست قارچ، کمپوست زباله شهری، مالچ، چمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن
%A تهرانی فر, علی
%A محسن کافی
%A مریم حقیقی پوده
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]