یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران )

نویسندگان: علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , Manfred frechen , احمد جلالیان , Martin Kehl ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لس یکی از مهم ترین بایگانی های حساس به تغییرات اقلیمی است که برای مطالعات تکوین و تکامل لندفرم ها و بازسازی اقلیم گذشته کواترنر استفاده شده است. نتایج پژوهش های فراوان نشان داده است که رسوب لس و تشکیل خاک به ترتیب با دوره های سرد و گرم هماهنگی دارند. وجود تغییرات اقلیمی در کواترنر پدیده ای شناخته شده و بدیهی است. آنچه که مهم است چگونگی ارتباط تغییرات اقلیمی با دوره های شناخته شده سرد و گرم مراحل ایزوتوپ دریایی می باشد. این گونه تحقیقات در ایران اندک بوده و بر خلاف دیگر نقاط دنیا هنوز درک قابل قبولی از اقلیم گذشته ایران وجود ندارد. هدف از این مطالعه، انجام چینه نگاری زمانی و پدولوژیکی تعدادی از مقاطع لسی در مناطق جنوب مشهد و کلات نادری به منظور بررسی چگونگی تشکیل لس و تغییرات کلی اقلیم در پلئیستوسن زیرین است.

کلمات کلیدی

, لس, اقلیم گذشته, لومینسنس انگیزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013650,
author = {کریمی کارویه, علیرضا and حسین خادمی and Manfred Frechen and احمد جلالیان and Martin Kehl},
title = {چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {لس; اقلیم گذشته، لومینسنس انگیزشی فروسرخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A حسین خادمی
%A Manfred Frechen
%A احمد جلالیان
%A Martin Kehl
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]