روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (6), شماره (22), سال (2010-6) , صفحات (109-118)

عنوان : ( تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش )

نویسندگان: بهروز مهرام , عفت توانایی شاهرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای مقاله هـای علمی ـ پژوهشی در مجله های روان شناسی شکل گرفت. سیصد و هفده مقاله منتشر شده در هفـت مجله علمی ـ پژوهشی بین سالهای 1386-1384، بـه طور تصادفی به 6 پژوهشگر روان شنـاسی ارائه شد تا بر اساس موضوع و روشهای پژوهشی آنها تحلیـل محتـوا شـوند. پژوهشگر دیگری نیز 20 درصد از مقاله های هدف را به طور تصادفی تحلیل کرد (ضریب توافق بین ارزیابها = 85/0). یافته هـا نشان دادند کـه قلمروهای روان شناسی سلامت، تحولی، تربیتی، بالینی و مشاوره ای، فراوانترین مـوضوعها و استانداردسازی آزمون، همبستگی، مدلهای علّی، تجربی و شبـه تجربی فراوانترین روشهای پژوهش بودند. مقاله ای درباره روان شناسی ورزش یا مبتنی بر روشهای کیفی یافت نشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل محتوا, موضوع و روش پژوهش, مجله های علمی ـ پژوهشی روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013651,
author = {مهرام, بهروز and عفت توانایی شاهرودی},
title = {تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش},
journal = {روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {22},
month = {June},
issn = {1735-305x},
pages = {109--118},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل محتوا، موضوع و روش پژوهش، مجله های علمی ـ پژوهشی روان شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش
%A مهرام, بهروز
%A عفت توانایی شاهرودی
%J روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی
%@ 1735-305x
%D 2010

[Download]