علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (5), سال (2008-7) , صفحات (2-27)

عنوان : ( اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله اثرات سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل ونقل دارندگان خودرو شخصی ،شش ماه پس از شروع سهمیه بندی در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم درخصوص اثرات سهمیه بندی بنزین از زاویه دارندگاه خودرو شخصی با حجم نمونه ای مرکب از 670 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای در 13 منطقه شهرداری مشهد جمع آوری شد. نتایح تحقیق نشان رضایتمندی کم(20%) دارندگان خودرو شخصی از طرح سهمیه بندی بنزین دارد. میزان رضایتمندی از سهمیه بندی بنزین در گروههای سنی جوانتر در مقایسه با گروههای مسن کمتر است. میزان رضایتمندی در شاغلین با سابقه کمتر در مقایسه با شاغلین با سابقه بیشتر، کمتر است. همچنین رابطه ای بین متغیر اقتصادی درآمد خانوار و تغییر شیوه حمل ونقل و رضایتمندی از سهمیه بندی بنزین مشاهد نشد. اثر سهمیه بندی بنزین در کاهش سفرها بیشترین اثر را در کاهش سفرهای تفریحی (32%) و پس از آن بر سفرهای اجتماعی(25 %) داشته است. اثر سهیه بندی بنزین بر افزایش هزینه حمل و نقل خانوارها 40.4 درصد برآورد شده ، 90 درصد دارندگان خودرو در شش ماهه اول سهمیه بندی بنزین، آنرا بصورت آزاد با میانگین 176513 ریال برای شش ماه خریداری نموده اند. پاسخگویان علل عدم تمایل به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را این موارد ذکر کرده اند: کمبود اتوبوس(26%) ، بی نظمی در حمل و نقل عمومی(18.9%), ضعف سرویس دهی و تاخیرمتوالی اتوبوس در ا یستگاهها (20%) و شلوغی و ازدحام بیش از حد مسافر در ایستگاههای اتوبوس(16.6%) . در مورد روشهای عرضه نیز بیش از 62 درصد افراد، عرضه بنزین را بصورت آزاد بر عرضه سهمیه ای آن ترجیح داده اند

کلمات کلیدی

, حمل و نقل درون شهری , ترافیک شهری , خودرو شخصی , سهمیه بندی بنزین , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013667,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {5},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {2--27},
numpages = {25},
keywords = {حمل و نقل درون شهری ، ترافیک شهری ، خودرو شخصی ، سهمیه بندی بنزین ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2008

[Download]