آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2009-11) , صفحات (10-19)

عنوان : ( تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای )

نویسندگان: علی پاکدین پاریزی , محمد فارسی , سیدحسن مرعشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید یک تجزیه کننده ثانویه می‌باشد و بایستی فعالیت میکروارگانیسم‌های دیگر، مواد اولیه خام را برای رشد آن تجزیه نمایند. آکتینومیست‌ها به دلیل توانایی‌شان در تجزیة مولکول‌های پیچیده مخصوصاَ سلولز، لیگنوسلولز و لیگنین، در تهیة کمپوست مورد استفاده قارچ خوراکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. بیوماس میکروبی آکتینومیست‌ها حاوی میزان بالایی نیتروژن و مواد معدنی برای رشد قارچ خوراکی می‌باشد. از آکتینومیست‌های متعلق به جنس‌های Streptomyces ،Saccharomonospora، Thermomonospora، Nocardioides، Saccharopolyspora، Microbispora، Glycomyces به منظور تلقیح کمپوست استریل شده و همچنین تهیه بیوماس باکتریایی و تهیه بستر کشت برای بررسی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه‌ای استفاده شد. اندازه‌گیری رشد میسلیوم قارچ بر روی کمپوست تلقیح شده با آکتینومیست‌های مذکور نشان داد که این تلقیح می‌تواند موثر بوده و باعث افزایش رشدمیسلیوم قارچ خوراکی نسبت به محیط شاهد گردد. آکتینومیست‌‌های جنس استرپتومایسس نسبت به جنس‌های دیگر آکتینومیست‌‌ها از رشد میسلیوم قارچ حمایت نمودند.

کلمات کلیدی

, آکتینومیست, بیوماس میکروبی, کمپوست, قارچ خوراکی تکمه‌ای, Agaricus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013669,
author = {پاکدین پاریزی, علی and فارسی, محمد and مرعشی, سیدحسن},
title = {تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {10--19},
numpages = {9},
keywords = {آکتینومیست، بیوماس میکروبی، کمپوست، قارچ خوراکی تکمه‌ای، Agaricus bisporus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای
%A پاکدین پاریزی, علی
%A فارسی, محمد
%A مرعشی, سیدحسن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]