دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز, دوره (51), شماره (127), سال (2008-9) , صفحات (23-52)

عنوان : ( ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی )

نویسندگان: رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا راهبرد های غالب یادگیری را در زبان آموزان ایرانی مشخص نماید. بدین منظور از پرسشنامه ربکا آکسفورد (1990) که شامل شش زیر گروه: حافظه، شناختی، جبرانی، فرا شناختی، عاطفی، و اجتماعی می باشد، استفاده گردید. پس از بررسی روایی و پایا یی پرسشنامه از 3000 دانشجو خواسته شد به آن پاسخ دهند. پس از بررسی نتایج مشخص گردید که زبا ن آموزان ایرانی بیشتر از راهبردهای فراشناختی و جبرانی استفاده می کنند. یافته های آزمون تی همچنین تفاوت معنا داری میان راهبردهای حافظه و اجتماعی را در متغیر جنسیت نشان داد. در پایان به زبان آموزان، معلمان، و مولفان توصیه شد تا از تمامی راهبردها، بالاخص راهبردهای فراشناختی در امر یادگیری، تدریس، و تالیف بهره کافی و وافی ببرند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: آکسفورد, جنسیت, راهبرهای غالب, یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013679,
author = {پیش قدم, رضا},
title = {ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز},
year = {2008},
volume = {51},
number = {127},
month = {September},
issn = {1023-7976},
pages = {23--52},
numpages = {29},
keywords = {واژگان کلیدی: آکسفورد، جنسیت، راهبرهای غالب، یادگیری زبان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی
%A پیش قدم, رضا
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز
%@ 1023-7976
%D 2008

[Download]