مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (3), سال (2010-1) , صفحات (127-140)

عنوان : ( مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار )

نویسندگان: علی مشهدی , محسن محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسۀ سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار به انجام رسیده است. نمونۀ پژوهش شامل 60 نوجوان عادی ( 32 پسر و 28 دختر) و 60 نوجوان بزهکار ( 32 پسر و 28 دختر) می باشد. در این پژوهش ، به منظور سنجش سبک های دلبستگی از پرسشنامۀ دلبستگی کولینز و رید، و برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامۀ سنجش عملکرد خانواده استفاده گردید . نتایج بر اساس روش های آماری تحلیل و اریانس چند متغیری، تحلیل واریانس تک متغیری و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک های دلبستگی نوجوانان عادی و بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد و آزمودنی های بزهکار بیش از آزمودنی های عادی دارای سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) هستند. به علاوه، بین گروه دختران و پسران نیز در سبک دلبستگی تفاوت معنادار به دست آمد. همچنین، نتایج حاکی از آنند که نحوة عملکرد خانواده در بروز سبک دلبستگی ناایمن و پیامد آن بزهکاری و اختلال های رفتاری مؤثر می باشد . در مجموع، یافته های پژوهش حاکی از آن است که نحوة عملکرد خانواده، کیفیت نگهداری و نحوة تعامل بین افراد خانواده تعیین کنندة نوع دلبستگی در کودک، نوجوان و بزرگسال می باشد.

کلمات کلیدی

, نوجوانی, دلبستگی, سبکهای دلبستگی, بزهکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013687,
author = {مشهدی, علی and محسن محمدی},
title = {مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2010},
volume = {10},
number = {3},
month = {January},
issn = {1608-2842},
pages = {127--140},
numpages = {13},
keywords = {نوجوانی، دلبستگی، سبکهای دلبستگی، بزهکاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار
%A مشهدی, علی
%A محسن محمدی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2010

[Download]