ادب پژوهی, دوره (1), شماره (3), سال (2007-12) , صفحات (9-37)

عنوان : ( نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013696,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی},
journal = {ادب پژوهی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-8027},
pages = {9--37},
numpages = {28},
keywords = {این مقاله مبانی نظری و مسایل روش شناختی بلاغت سنتی را بررسی می کند، و بر آن است تا نقاط ضعف و قوت این نظام بلاغی را در تحلیل زیبایی سخن ادبی و قدرت تاثیر بررسی کند. برای این منظور در بخش نخست مبانی نظری این بلاغت را به بحث می گذارد: قایل شدن به دو قطب حقیقی و مجازی برای جهان و زبان، تفکیک نقش لفظ و معنی، جستجوی معانی قطعی، ترجیح وضوح بر ابهام، محدودیت تخیل در قلمرو ادراک حسی، بنیاد ایدئولوژیک، غفلت از بافت و جزئی نگری در سطح کلمه و جمله، و نوشتارمحوری از اصول تئوریک بلاغت سنتی است. در بخش دوم مسایل ناشی از روش کار بلاغیون را به بحث می گذارد. این روشها که منجر به محدود شدن این دانش شده اند عبارت اند از: ترجیح شعر بر دیگر شکلهای سخن، بی اعتنایی به تحول زبان و ذوق زمان، عدم تحقیق در متون ادبی، مدرسی شدن علم بلاغت، رونویسی و عدم نقد آرا پیشینیان. در پایان نتیجه می گیرد که بلاغت مبتنی بر این مبانی از همسویی با تحول ذوق ادبی و دگردیسی تخیل و خلاقیت ادبی درمی ماند و باید برای تدوین نظام بلاغی کارآمد، روشها و انتظارات بلاغت را تغییر داد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J ادب پژوهی
%@ 1735-8027
%D 2007

[Download]