نهمین کنگره علوم خاک ایران , 2005-08-28

عنوان : ( توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان )

نویسندگان: علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دقیقی در ارتباط با کانی شناسی رسی مواد مادری با سن دوران سوم که بخش قابل توجهی از مواد مادری خاک های استان اصفهان را نیز تشکیل می دهد انجام نشده است. اهداف این مطالعه عبارتند از: -1 بررسی کمی و کیفی کانیهای رسی فیبری (پالیگورسکایت و سپیولایت) در رسوبات ترشیاری استان اصفهان. -2 شناخت شرایط تشکیل کانی های رسی فیبری در مواد مادری فوق به منظور ایجاد ارتباط بین رسوبات حاوی این کانی های رسی و زمین شناسی وجغرافیای قدیم ایران مرکزی.

کلمات کلیدی

, پالیگورسکایت, ایران مرکزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013709,
author = {کریمی کارویه, علیرضا and حسین خادمی},
title = {توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان},
booktitle = {نهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پالیگورسکایت; ایران مرکزی; خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A حسین خادمی
%J نهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2005

[Download]