نهمین کنگره علوم خاک ایران , 2005-08-28

عنوان : ( مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان )

نویسندگان: علیرضا کریمی , محمد حسن صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت نوع خاک ها و خصو صیتشان، کمک شایانی به تعیین محدودیت ها، پتانسیل ها و در نتیجه بهره برداری هر چه بهتر از آنها می نماید . با توجه به تأثیر متقابل عوامل پنج گانه خاکساز و فرآیندهای خاکسازی، نوع خاک ها و خصوصیات شان در هر منطقه تعیین می شود . ب ه طور کلی خصوصیات خاک ها و از جمله نوع کانی های رسی در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر تحت تاثیر مواد مادری است. مطالعات صالحی و همکاران ( 1382 ) در منطقه فرخشهر شهرکرد نشان داده است که علیرغم وجود لندفرم های مختلف و تکامل متفاوت خاک ها، نوع لندفرم ها اثر تعیین کننده ای بر روی نوع کانی های رسی خاک های منطقه نداشته است. هدف از این تحقیق، م قایسه برخی از خصوصیات و نیز رده بندی خاک های غالب دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان بوده است.

کلمات کلیدی

, رده بندی خاک, اصفهان, چهارمحال و بختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013710,
author = {کریمی, علیرضا and محمد حسن صالحی},
title = {مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان},
booktitle = {نهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رده بندی خاک; اصفهان; چهارمحال و بختیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان
%A کریمی, علیرضا
%A محمد حسن صالحی
%J نهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2005

[Download]