پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (54), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (127-142)

عنوان : ( تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان )

نویسندگان: فاطمه معافیان , رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در ابتدا سعی بر آن دارد که به بررسی ویژگی های معلم موفق زبان انگلیسی بپردازد و بر اساس آن پرسشنامه ای با همین مضمون طراحی کند و سپس به بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه تنظیم شده بپردازد. بدین منظور، بر اساس نظرها و پیشنهادهای ارائه شده توسط اساتید زبان انگلیسی ((N=5، معلمان زبان انگلیسی ((N=11، زبان آموزان ((N=46 و پرسشنامه سواندی (1995) که درباره ی ویژگی های معلم موفق است، پرسشنامه ای ( مقیاس لیکرت) شامل 47 سوال طراحی شد. به منظور بررسی اعتبار سازه این پرسشنامه از 250 زبان آموز خواسته شد که به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند و سپس، روی داده های به دست آمده تحلیل عاملی اعمال شد. نتایج نشان داد که این پرسشنامه دوازده عامل (سازه) را اندازه گیری می کند. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از آلفای کرنباخ استفاده شد. در پایان کاربرد پرسشنامه حاضر و نتایج به دست آمده از این تحقیق در گستره تدریس و آموزش زبان انگلیسی بحث شد.

کلمات کلیدی

, آموزشگاه های زبان انگلیسی, اعتبار سازه, پرسشنامه, تحلیل عاملی, موفقیت معلمان در تدریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013721,
author = {فاطمه معافیان and پیش قدم, رضا},
title = {تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2009},
volume = {54},
number = {3},
month = {October},
issn = {2588-4123},
pages = {127--142},
numpages = {15},
keywords = {آموزشگاه های زبان انگلیسی- اعتبار سازه- پرسشنامه- تحلیل عاملی- موفقیت معلمان در تدریس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان
%A فاطمه معافیان
%A پیش قدم, رضا
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2009

[Download]